Wonen met zorg

Inleiding
Leefbaarheid is ons vakgebied. Mensen staan daarbij centraal. De verbetering van leefbaarheid voor mensen in wijken, buurten en kernen heeft dus onze aandacht. Als we het daarbij laten, vergeten we een aantal doelgroepen. Het zijn mensen met een beperking, die in een woonzorg omgeving verblijven. Ook daar is verbetering van leefbaarheid weleens een aandachtspunt. Wij richten ons daarom ook op ouderen en mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Heel concreet werken we uitgebreid aan projecten voor mensen met dementie en aan projecten voor mensen met een bijzondere beperking, waarvoor de voorzieningen in Nederland (nog) niet bevredigend zijn.

Dementieconcepten
Op het gebied van woonzorgconcepten voor mensen met dementie zijn wij betrokken bij een paar grootschalige en Europees gesubsidieerde projecten. Daarnaast zijn we een relatie aangegaan met de houders van het Duitstalige concept van Psychobiografie, volgens professor Erwin Böhm en met de Vrije Universiteit via Professor Erik Scherder, die het activeren van bewegen en kauwen bevordert door middel van de zogeheten Spiegelneuronentheorie. Zowel Erwin Böhm als Erik Scherder dragen op dit moment bij aan aantoonbare verbetering van de leefkwaliteit van mensen met dementie en boeken sterke resultaten. In diverse vooraanstaande experimenten op het gebied van wonen met zorg voor dementie worden onderdelen van het concept van Böhm en principes van Scherder al toegepast, maar helaas nog vaak gefragmenteerd. Met onze kennis werken we samen met opdrachtgevers aan concrete en integrale verbetering van wonen en zorg voor mensen met dementie. Onze rol is die van aanjager, project- en procesmanager. Bovendien hebben we een uitgebreid internationaal netwerk, zodat we de juiste partijen bij elkaar kunnen brengen om een concept daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Concepten voor mensen met een beperking
Bezuinigingen kunnen leiden tot grote problemen bij het garanderen van kwaliteit van wonen met zorg voor mensen met een beperking. Er zal moeten worden nagedacht over alternatieven, die enerzijds betaalbaar zijn en anderzijds juist leiden tot een verbetering van de leefkwaliteit. Het lijkt een vrijwel onmogelijke opgave, maar soms kan het toch echt. Zo werken wij nu voor een Brabantse organisatie voor wonen met zorg, die bezig is om een bijzondere en geconcentreerde woonvorm te realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking en een ernstige gedragsstoornis. Voor deze mensen is in reguliere leefgroepen vanwege bezuinigingen binnenkort nauwelijks nog garantie te bieden op een voor hen leefbare omgeving. Zorgvernieuwing en de inzet van de escalerende technieken maken het straks mogelijk om voor deze mensen, juist in een geconcentreerde woonomgeving, alsnog een bijzonder leefbare situatie te creëren.

(Lees Het psychobiografisch verpleegmodel volgens professor Erwin Böhm)

Subsidies
Europa heeft aandacht voor bijzondere doelgroepen. Vooral de leefbaarheid (de zelfredzaamheid) van ouderen staat centraal. De EU stelt substantiële subsidiebedragen ter beschikking om even substantiële verbeteringstrajecten te realiseren, bij voorkeur met wetenschappelijke onderbouwing. Daarnaast zijn er ook relatief grote fondsen in Nederland zelf beschikbaar. Wij helpen onze klanten met het vinden en aanvragen van dergelijke subsidies. Als we zelf een rol spelen in het gesubsidieerde traject, dan nemen wij een deel van de aanvraag zelfs voor eigen rekening en risico.